Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka 2017-2023

W ostatnich latach, zarówno w otoczeniu Gminy, a także w samej Gminie zaszły zmiany, które były motywem rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Lubawka. Do najważniejszych czynników, które były swoistym impulsem do podjęcia prac nad Strategią Rozwoju należały: powstanie nowych dokumentów strategicznych takich, jak: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 ?  2020, a także przystąpienie Lubawki do Aglomeracji Wałbrzyskiej i tym samym wejście w skład Zintegrowanego Instrumentu Terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Należy dodać również nowe zasady, które będą obowiązywać w ramach transgranicznych programów pomocowych dedykowanych obszarom przygranicznym oraz zmiany które nastąpiły w charakterystyce gminy wyrażane wskaźnikami statystycznymi w obszarze społecznym i gospodarczym. Strategia Rozwoju wskazuje na to, jakie działania są najważniejsze, które w pierwszej kolejności powinny być realizowane, które mogą stać się kołem zamachowym rozwoju dla wszystkich mieszkańców. Strategia Rozwoju wyznacza, w którym kierunku będzie rozwijać się cała gmina. Gdzie będą inwestowane środki finansowe. Proces przygotowania Strategii Rozwoju spełnia również rolę edukacyjną. Pozwala zwiększać poziom tożsamości i współodpowiedzialności za losy małej ojczyzny. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej mieszkańców pracowało nad dokumentem, żebyśmy mogli  powiedzieć, że razem chcemy rozwijać Gminę i Miasto Lubawkę.