VII Edycja Konkursu "zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej

Szanowni Państwo!

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu "zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności).

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGO-sy działające na rzecz społeczności lokalnych.

Dokumenty do pobrania z naszej strony internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/vii-edycja-konkursu-zdolne-ngo-dla-najlepszej-dolnoslaskiej-organizacji-pozarzadowej-prowad-2/

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

- promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

- zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

- promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

- wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu ?zDolne NGO?,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VII Edycji Konkursu "zDolne NGO" stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

kryterium

punktacja

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracji mieszkańców Dolnego Śląska, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

0-20

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących społeczności lokalne. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.

0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

0-15

Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych.

0-10

Wspomaganie działalności innych organizacji pozarządowych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego.

0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej.

0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

0-5

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi).

0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0-10

razem

115

5. Harmonogram

VII Edycja Konkursu "zDolne NGO" przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

- 17.07.2018 r.  - ogłoszenie VII Edycji Konkursu ?zDolne NGO?

- 18.07?15.08.2018 r. - termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

- II połowa sierpień 2018 r. - obrady Kapituły Konkursowej

- 10.09.2018 r. - uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu "zDolne NGO"

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu "zDolne NGO" jest:

Sławomir Wójcik, tel. nr  71/ 770 40 76, mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 701a, z dopiskiem na kopercie: Konkurs "zDolne NGO"

Zachęcamy organizacje pozarządowe z Gminy Lubawka do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w załącznikach.

Pliki do pobrania