ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa wynikającego z treści ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716):

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (na cele mieszkaniowe) przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntów

 - w księdze wieczystej            

 - w ewidencji gruntów i budynków

będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Lubawka, potwierdzające takie przekształcenie.

 

Zaświadczenia wydawane będą z urzędu od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

Opłata za przekształcenie jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia.

 

Opłatę za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Opłatę za przekształcenie za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., a za 2020 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r.