INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAWKA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST!

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Gmina Lubawka stwarza  możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków własnych Gminy. Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu gminy Lubawka, mogą ubiegać się o dofinansowanie w/w działań. W ramach tego dofinansowania Gmina Lubawka zapewnia bezpłatny odbiór,  transport i utylizację przez  firmę wyłonioną w przetargu. Aby ubiegać się o w/w dofinansowanie trzeba złożyć: 

1. Wniosek o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wniosek do pobrania w Urzędzie Miasta Lubawka pokój nr 7 parter.

Mając na uwadze powyższe informujemy o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na odbiorze azbestu z nieruchomości, transporcie oraz jego unieszkodliwienie.

Wnioski można składać do 30 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji na temat usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawka znajduje się w? Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawka na lata 2014-2032?.