Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Lubawka zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/34/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 lipca 2019 roku zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi:

  1. 16,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),
  2. 26,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
    i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane)  

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela/zarządcę nieruchomości nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, dostarczone zostaną przez pracowników Urzędu Miasta w Lubawce zawiadomienia
o wysokości nowej miesięcznej opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wcześniejszej wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lipca 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie opłaty od właścicieli nieruchomości wystarczającej na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.