Nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych. Zmiany obejmują następujące dokumenty: informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje ws. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

W efekcie, w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Co do zasady zatem nie zachodzi konieczność ''wymiany'' wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wspomnianą na wstępie ustawą przyznano ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje.

Podatek od środków transportowych

W zakresie podatku od środków transportowych, od 1 lipca również wprowadzona została powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem również w tym przypadku wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.