16.04.2020 Nowe zasady jakie obowiązują w kwestii zasłaniania ust i nosa

Czym zakrywamy usta i nos?
 
Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Tylko w określonych sytuacjach możliwe będzie zastąpienie ich przyłbicą.
 
Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

- w środkach publicznego transportu zbiorowego,
- w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
- na drogach i placach,
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
- na terenie nieruchomości wspólnych.

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

- w mieszkaniach,
- w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat.

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

- dzieci poniżej 4 lat,
- osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,
- osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowych przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
 
Do kiedy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa?

Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 do odwołania.

Pliki do pobrania