Akty prawne

Uchwała Nr XIV/308/17 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/25869

Uchwała Nr VII/171/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/24936

Uchwała Nr XIV/309/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/171/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/25870

Uchwała Nr VII/172/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/24937

Uchwała Nr II/34/15 w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/19556

Uchwała Nr VII/177/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.lubawka.eu/site/resolution/show/24942

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBAWCE

 

http://www.bip.lubawka.eu/site/article/show/25394