PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W PACZYNIE

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną)
na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

 

Działka nr 122/2 o pow. 0,1644 ha niezabudowana położona w obrębie Paczyn, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem K-2 MN/MR/RPU/MNL przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo, budownictwo letniskowe, usługi dla rolnictwa. Dla nieruchomości tej urządzona jest KW nr JG1K/00006973/2 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.150,00 zł. Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium w wys. 5% tj. 5.008,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 04 października 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka ( I piętro pokój nr 10)

 

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Szczegóły: https://www.youtube.com/watch?v=EAA_BwJfb5E

                                                                      Z up. BURMISTRZA
                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA
                                                                      Sławomir Antoniewski