I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI dz. nr 262/4 W BUKÓWCE

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przetargiem objęta jest działka nr 262/4 o pow. 0,2101 ha niezabudowana położona w obrębie Bukówka, Księga Wieczysta nr JG1K/00018212/7 ? zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem D-3 MN/MR/MP tereny zalewowe, przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo pensjonatowe, tereny zalewowe. Działka budowlana posiada dostęp do sieci energetycznej i wodnokanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym. Kształt działki zbliżony do prostokąta i zachowanej długości boków, teren działki wypłaszczony. Działka graniczy z czynnymi gospodarstwami  rolnymi, prowadzącymi hodowlę zwierząt. Dojazd drogą asfaltową.

Cena wywoławcza 207.790,00 złotych plus 23% VAT.

Wadium w pieniądzu 10.400,00 winno być wpłacone najpóźniej w dniu 13 lipca 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A. w tytule wpłaty należy wpisać: ?Wadium ? przetarg na sprzedaż działki nr 262/4 obręb Bukówka.?

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawka (pokój nr 7) tel. 516 318 126, 516 318 335 i na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

                                                                                                          Burmistrz Miasta Lubawka

      /-/Ewa Kocemba