1
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020, poz. 1439 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U.2020, poz. 1325 ze zm.)
 3. Uchwała Nr VII/177/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia  28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwała nr III/229/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 5. Uchwała nr II/227/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany Uchwały nr XII/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 1. Druk DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia osoba fizyczna, (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020r.).
 2. Oświadczenie (w przypadku zminiejszenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość).

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miasta Lubawka, 58-420 Lubawka, Plac Wolności 1, tel. 516 317 539 fax: 75 74111262. Wydział Finansowy, pok. nr 8, godz. pracy: poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Dane wyjściowe:

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze,  ul. Górna 10-11,
58-500 Jelenia Góra, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Lubawka, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Lubawka,
Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie.
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na  właścicielu nieruchomości.
 3. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 4. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 5. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
  W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.