Program Odnowa Wsi

W dniach 10-11 czerwca 2019roku,  odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Błażejów i Bukówka dotyczące zmiany środków Funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz przystąpienia sołectw do Programu Odnowy Wsi. Na zebraniach przyjęto uchwałę zebrania wiejskiego dotyczącą przystąpienia do Programu. Wybrani zostali liderzy  oraz Grupy Odnowy dla każdego sołectwa.

Od roku 2015 do Programu Odnowy Wsi przystąpiło 8 sołectw, które realizują zadania spisane w Strategiach Rozwoju Wsi.

Program odnowy wsi przynosi olbrzymie korzyści społecznościom lokalnym, które go konsekwentnie  realizują. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak również  sfery związanej z kultywowanie, lub tworzeniem nowych tradycji, ze swoją  tożsamością. Powodem jest jego prostota

Odnowa wsi jako program regionalny doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego ? Cel ?społeczny? ? Priorytet 2 ? Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury, Działanie 5 ? Aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności  z terenów wiejskich i małych ośrodków miejskich. Cel ?przestrzenny? ? Priorytet 2 ? Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 3 ? Wykształcenie nowej koncepcji wsi -  rozwój pozarolniczej aktywności mieszkańców terenów wiejskich i wykształcenie nowych funkcji dla tych terenów oraz  Priorytet 3 ? Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych, Działanie 3 ? Ochrona dziedzictwa kulturowego.