Druga lustracja wsi zgłoszonych do Konkursu Burmistrza Miasta Lubawka "Piękna i aktywna wieś Gminy Lubawka 2019"

W tym roku deklarację uczestnictwa w konkursie zgłosiło 10 sołectw tj.
Bukówka, Miszkowice, Jarkowice, Opawa, Niedamirów, Stara Białka, Paprotki, Paczyn, Uniemyśl i Błażejów.

 

Celem konkursu jest:

- wspieranie rozwoju poprzez pobudzanie aktywności lokalnej;

- poprawa jakości życia na wsi;

- aktywizacja i intergracja społeczności lokalnej;

- kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacja środowiska  
  naturalnego obszatu gminy.

 

Jak co roku oceniano:

- estetykę wsi w tym placów zabaw, świetlic, boisk, przystanków autobusuwych, elementów ozdobnych w przestrzeni publicznej oraz poboczy dróg;

- aktywność mieszkańców na forum gminy w tym uczestnictwo w konkursach i imprezach gminnych oraz ponadgminnych;

- podejmowanie inicjatyw oddolnych w zakresie rozowju społeczności lokalnych.

 

Dziękujemy mieszkańcom, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do tego, że nasze tereny są coraz piękniejsze i atrakcyjniejsze.