Program infrastruktry drogowej XII edycja - 2022 rok

Gmina Lubawka złożyła wniosek o ujęcie zadania pn. Budowa chodnika wraz z przebudow zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice (etap II)" w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2022.

 

Program infrastrultury drogowej został opracowany w celu uregulowania zasad współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie typowania, wykonywania i współfinansowania zadań drogowych, właściwych dla zarządcy dróg wojewódzkich. Program skierowany jest przede wszystkim na realizację (od podstaw) nowych zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, takich jak:
- budowy chodników (wraz z ewentualnymi kładkami),
- budowy ciągów pieszo - rowerowych,
- budowy zatok autobusowych,
- przebudowy skrzyżowań (np. budowy rond),
- montaż sygnalizacji świetlnych.

Program służy typowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w oparciu o ustalone kryteria oceny i wyboru zadań oraz przedstawia metodologię postępowania przy realizacji wytypowanych zadań z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania modernizacyjne (budowy, przebudowy i remonty dróg, obiektów mostowych i innych elementów infrastruktury drogowej) mogą być wnioskowane do realizacji w ramach niniejszego programu, jednakże nie będą one brane pod uwagę przy typowaniu do realizacji nowych zadań. Takie zadania będą mogły być ewentualnie realizowane, w przypadku ich zasadności i potrzeb, przy udziale finansowym jst poza regułami niniejszego programu.Zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych finansowane są z budżetu Województwa Dolnośląskiego i realizowane w ramach planu finansowego wydatków budżetowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadania te mogą być realizowane przy udziale środków finansowych innych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki tej pomocy w wielu przypadkach możliwa jest realizacja większej ilości zadań, rozszerzenie zakresu realizowanych zadań oraz przyspieszenie terminu ich realizacji.

Źródło: https://dsdik.wroc.pl/images/stories/program/program%20infrastruktury%20drogowej%202022-%20wytyczne.pdf