Kończy się termin składania deklaracji do ogólnopolskiego rejestru instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych- Centralna Ewidencja Emisyności Budynków

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje:

online - bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz; https://zone.gunb.gov.pl/

w formie papierowej - wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku Urzędu Miasta Lubawka

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Rolą urzędu jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację w formie papierowej można składać:

wysyłając na adres: Urząd Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka

składając osobiście w pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta Lubawka

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

12 miesięcy - dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;

14 dni - od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.