Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie zbierania i odbierania frakcji odpadów komunalnych wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Zmiany dotyczą rozszerzenia frakcji odpadów zbieranych selektywnie u źródła, czyli bezpośrednio przez mieszkańców.

W obowiązującym dotychczas systemie do selektywnej zbiórki odpadów klasyfikowana była m.in. zbiórka odpadów surowcowych tzw.suchych. Natomiast w aktualnym systemie zostały wprowadzone dodatkowe frakcje odpadów zbieranych selektywnie tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady (w tym odpady zielone).

Sposób zbierania i odbierania odpadów zależy od  rodzaju zabudowy:

  1. w zabudowie jednorodzinnej odpady należy zbierać wg zasady:

- odpady zmieszane w pojemniku;

- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio -        każde w  odrębnych pojemnikach lub workach;

2. w zabudowie wielorodzinnej odpady należy zbierać wg zasady:

- odpady zmieszane w pojemniku;

- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio - w odrębnych pojemnikach ustawionych w miejscach ogólnodostępnych w tzw. ,,Gniazdach,,.

Pozostałe odpady problemowe tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane ( w ilości 120l- dwa razy w roku), odpady zielone oraz zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubawce. Odpady te są przyjmowane nieodpłatnie.