Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018r.