Konkurs na stanowisko - konserwator terenów zielonych

Zarządzenie Nr 26/2019
Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce
z dnia 2 grudnia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko -

konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Ogłasza  się konkurs na stanowisko : konserwator terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Kandydata na stanowisko konserwatora terenów zielonych w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce wyłoni Komisja, która zostanie powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
/-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

Pliki do pobrania