Rozwój inftrastuktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat

1562762543_baner%20duzy.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?"

2018.06

W dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa  pomiędzy Gminą Lubawka i Województwem Dolnośląskim o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania: "Rozwój Inftrastuktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat".

Wartość zadania wynosi około 71.000 zł w tym dofianansowanie 45.317,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu".

W ramach projektu na terenie wsi: Paczyn, Okrzeszyn, Jarkowice powstanie mała architektura turystyczna tj. wiaty, tablice informacyjne, stojaki na rowery.

Gmina Lubawka, w ramach projektu pn. ''Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat'' przystąpiła do realizacji  zadania, w ramach którego wybuduje trzy obiekty małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Paczyn, Jarkowice, Okrzeszyn. Wiaty drewniane wyposażone będą w ławki i stół oraz stojak na rowery i kosz na odpady. Na każdej z wiat będą zamieszczone dwie tablice turystyczne z przedstawieniem szlaków turystycznych i opisem miejscowości oraz kierunkowskazem. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na poziomie 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Celem projektu, zgodnie z założeniami PROW i zawartej umowy o dofinansowanie operacji będzie zagospodarowanie szlaków turystycznych i zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej we wsi Paczyn, Okrzeszyn, Jarkowice.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach dziania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2019.07

Wykonawca robót został wybrany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w trybie zapytania ofertowego. Wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma:

PHU Bogumił Wystrach, Jarkowice nr 128, 58-420 Lubawka.

Cena wybranej oferty wynosząca: 68.751,75 zł brutto była również ofertą najniższą. Oferent zaproponował również najdłuższy okres gwarancji, który wynosi 60 miesiący.


Pliki do pobrania