Otwarty konkurs ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Burmistrz Miasta Lubawka

ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych  w obszarze  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

oraz

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019