O projekcie (projekt zakończony)

Uprzejmie informujemy, że projekt został zakończony.

Główne założenia

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Uczestnictwo mieszkańców w projekcie ma charakter dobrowolny.

Realizacja Projektu nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -  2020, do którego Gmina złoży odpowiedni wniosek o dofinansowanie Projektu.

Warunkiem bezwzględnym udziału w Projekcie jest niewykorzystywanie mikroinstalacji na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również działalności rolniczej lub agroturystycznej) na nieruchomości lub w budynku mieszkalnym.

Projekt będzie realizowany w konwencji "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że podstawową dokumentacją techniczną na potrzeby Projektu, będzie program funkcjonalno - użytkowy mikroinstalacji fotowoltaicznej opracowany indywidualnie dla Mieszkańca, poprzedzony stosownym audytem budynku mieszkalnego zleconym przez Gminę i przeprowadzonym przez wykwalifikowany podmiot zewnętrzny.

 Założeniem Projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych, natomiast umiejscowienie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w innych miejscach lub elementach budynku mieszkalnego (np.: na ścianach lub na konstrukcji wolnostojącej), będzie dopuszczane jedynie w szczególnych przypadkach.

 Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. Wymiana pokrycia dachowego musi zostać zakończona nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym.

By wziąć udział w projekcie zainteresowany  musi złożyć pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

1) podpisane przez wszystkich współwłaścicieli pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek, w przypadku gdy dany budynek mieszkalny jest przedmiotem współwłasności,

2) oświadczenie ( w przypadku gdy dach budynku mieszkalnego pokryty jest materiałami zawierającymi azbest)

3) zdjęcie budynku o wymiarach formatu A4, obrazujące fasadę i dach budynku wraz z przyległym bezpośrednio otoczeniem (np.: drzewa w pobliżu budynku).

Etapy i ramowe kalendarium przygotowania i wdrażania Projektu

  1. Etap I - składanie przez Mieszkańców wniosków o udział w Projekcie (XII 2015 r.).
  2. Etap II - zawieranie Umów z Mieszkańcami o udział w Projekcie, realizacja audytów zgłoszonych budynków mieszkalnych w celu potwierdzenia możliwości prawidłowego wykonania mikroinstalacji, w tym weryfikacji technicznych możliwości montażu i poprawnego działania, oraz uzyskania wymaganych parametrów pracy mikroinstalacji, opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowego dla budynków mieszkalnych, które uzyskały pozytywne wyniki audytu (do 29.01.2016 r.).
  3. Etap III - opracowanie przez Gminę i złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 (II.2016 r.)
  4. Etap IV - realizacja Projektu, w tym wybór Wykonawcy i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach mieszkalnych (do 31.XII.2018 r.).

Koszty związane z udziałem w Projekcie

Mieszkaniec, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy, bezzwrotnych opłat związanych z uczestnictwem w Projekcie tj.:

1) opłaty za przeprowadzenie audytu, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania niezbędnego audytu budynku mieszkalnego, kwalifikującego budynek mieszkalny pod kątem możliwości wykonania i efektywności eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej;

2) opłaty za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) mikroinstalacji fotowoltaicznej, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania niezbędnego PFU, warunkującego udział Mieszkańca w Projekcie;

3) w przypadku otrzymania przez Gminę decyzji o przyznaniu dotacji unijnej na realizację Projektu, opłaty na wdrożenie Projektu, przeznaczonej na pokrycie wymaganego udziału/wkładu własnego, tj. w wysokości minimum 15 %  wydatków kwalifikowalnych Projektu, a także pokrycie pokrycie kosztów niekwalifikowalnych Projektu. Opłata pokryje część kosztów związanych z realizacją Projektu (m.in.: zaprojektowaniem oraz wykonaniem indywidualnej mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym Mieszkańca, i obsługa administracyjna oraz techniczna Projektu).

Wysokości opłat, przypadających na Mieszkańca, zostaną ostatecznie ustalone w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez Gminę odpowiednich konkursów ofert oraz przetargów na wyłonienie wykonawcy/wykonawców niezbędnych projektów oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnych Mieszkańca. Do czasu rozstrzygnięcia tych konkursów ofert do wiadomości Mieszkańca podawane będą jedynie szacunkowe wysokości opłat mających przypadać na Mieszkańca.

Informacja o podstawowych ryzykach

Proces przygotowania i wdrażania Projektu wiąże się z następującymi podstawowymi ryzykami:

1) Ryzyko nieotrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W takim przypadku projekt nie będzie realizowany, a poniesione przez Mieszkańca opłaty, nie będą podlegały zwrotowi. W takiej sytuacji Mieszkaniec zatrzymuje dokumentację wykonaną w ramach wniesionych przez siebie opłat tj.: indywidualny audyt oraz program funkcjonalno - użytkowy, którą może wykorzystać przy indywidualnych staraniach o dofinansowanie na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z innych dostępnych funduszy.

2) Ryzyko negatywnego wyniku audytu budynku mieszkalnego. W takim przypadku Mieszkaniec nie może dalej uczestniczyć w Projekcie, co oznacza, że zawarta z nim umowa ulegnie rozwiązaniu, a poniesiona przez Mieszkańca opłata za wykonanie audytu, nie będzie podlegała zwrotowi.

3) Ryzyko konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek budynku. Może zaistnieć na etapie wdrażania Projektu, w przypadku gdy stwierdzona zostanie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek w budynku, niezbędnych do montażu lub prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

4) Ryzyko długiego okresu związania warunkami umowy o udział w Projekcie. Ryzyko to może ujawnić się np.: w chwili konieczności zbycia nieruchomości. Wówczas sprzedający nieruchomość musi zapewnić przejęcie przez nabywcę nieruchomości praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w Projekcie. Obejmuje ono również np.: brak możliwości przeróbek lub demontażu instalacji w tym okresie, oraz demontażu mikroinstalacji i przeznaczenia powierzchni dachu na inne cele.

Okoliczności wymienione powyżej stanowią jedynie podstawowe ryzyka i nie wyczerpują katalogu sytuacji, które mogą pojawić się w okresie wdrażania Projektu i okresie zachowania jego trwałości.

Pliki do pobrania