Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim"

Zamawiający, działając na  podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim" wybrano najkorzystniejsze oferty na wykonanie Części I oraz Części II zamówienia.  

Część I Zamówienia - za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Części I zamówienia uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz.

Wykonawca w Ofercie nr 2 na wykonanie Części I zamówienia zaoferował:

1. Cenę: 1 549 172,09 zł

2. Okres realizacji: 31.08.2017r.

3. Okres gwarancji: 96 miesięcy.

Zestawienie wszystkich ofert wraz z uzyskaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa
oraz zarejestrowany adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

"Cena"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres realizacji"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres gwarancji"

Łączna

punktacja

1

 RenCraft Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz

-

-

-

-

2

KOMTECH
Piotr Martuszewski
Ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

58,04

20,00

20,00

98,04

3

Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o.
Ul. Ludowa 60
58-304 Wałbrzych

52,72

7,48

12,50

72,70

4

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STEMAR S.c.
Marek i Irena Piwko
Ul. Świdnicka 5A
58-160 Świebodzice
Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AD-BUD" Adrian Iwulski
Dębrznik 84
58-400 Kamienna Góra

60,00

6,17

12,50

78,67

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JANEX" Jan Bocheński
ul. Zielona 8
58-400 Kamienna Góra

56,97

7,23

12,92

77,12

6

Firma ROKOM Sp. J.
Roboty Ogólnobudowlane
i Renowacja Obiektów Zabytkowych
H.G.I. Komorowscy
Ptaszków 85/2
58-400 Kamienna Góra

56,67

6,78

12,71

76,16

Uzasadnienie faktyczne:

W ofercie wybranej Wykonawca przedstawił najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część II Zamówienia - za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Części II zamówienia uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz.

Wykonawca w Ofercie nr 2 na wykonanie Części II zamówienia zaoferował:

1. Cenę: 1 248 965,07 zł

2. Okres realizacji: 31.07.2017r.

3. Okres gwarancji: 96 miesięcy.

Zestawienie wszystkich ofert wraz z uzyskaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa
oraz zarejestrowany adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

"Cena"

Liczba punktów
w kryterium

"Okres realizacji?

Liczba punktów
w kryterium

"Okres gwarancji"

Łączna

punktacja

1

 RenCraft Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz

50,46

17,25

20,00

87,71

2

 KOMTECH
Piotr Martuszewski
Ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

8,00

88,00

3

 Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o.
Ul. Ludowa 60
58-304 Wałbrzych

 -

-

-

-

4

 Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STEMAR S.c.
Marek i Irena Piwko
Ul. Świdnicka 5A
58-160 Świebodzice
Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AD-BUD"
Adrian Iwulski
Dębrznik 84
58-400 Kamienna Góra

-

-

-

-

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ANEX" Jan Bocheński
ul. Zielona 8
58-400 Kamienna Góra

-

-

-

-

6

Firma ROKOM Sp. J.
Roboty Ogólnobudowlane
i Renowacja Obiektów Zabytkowych
H.G.I. Komorowscy
Ptaszków 85/2
58-400 Kamienna Góra

-

-

-

-

Uzasadnienie faktyczne:

W ofercie wybranej Wykonawca przedstawił najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.