Akty prawne

Uchwała Nr XII/189/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 8 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6788/akt.pdf

Uchwała Nr XII/190/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciea nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punktu selektywnego zbierania odpadów

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6789/akt.pdf

Uchwała Nr III/229/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości syawki tej opłaty

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2021/771/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/197/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6842/akt.pdf

Uchwała nr II/227/2021 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmieny Uchwały nr XII/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2021/702/akt.pdf


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUBAWCE

 

http://www.bip.lubawka.eu/site/article/show/25394