Informacja o projekcie - 07.03.2017 r.

INFORMACJE  O  PROJEKCIE

Tytuł Projektu.:

    "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim" 

Beneficjent:

      Gmina Lubawka, Plac Wolności 1,  58-420 Lubawka

Budżet Projektu:

    - Całkowita wartość Projektu:  2 833 018,77 zł

    - Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu

      Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 ? 2020,

      w kwocie nie przekraczającej:  2 336 016,92 zł

    - Wkład własny Gminy Lubawka, w kwocie:  497 001,85 zł.

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji Projektu:   24.09.2015 r.

- zakończenie realizacji Projektu:  28.09.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych:

Wykonawca robót budowlanych wybrany zostanie w drodze ogłoszonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Tkaczy Śląskich położonego przy ul. Kolonia 14 w Chełmsku Śląskim.

Zakres prac budowlanych w budynku ZSP posiadającym następujące parametry:

a)   powierzchnia zabudowy: 2 251 m2;

b)   kubatura: 13 825,07 m3;

c)   powierzchnia użytkowa: 4 242,20 m2;

d)   wysokość max: 13,60 m

e)   ilość kondygnacji nadziemnych: 1-3

obejmuje:

1)   Roboty budowlane:

-     docieplenie ścian budynku,

-     docieplenie ścian piwnic,

-     docieplenie stropodachu,

-     wymianę pokrycia dachu,

-     wymianę rynien i rur spustowych,

-     wymianę instalacji odgromowej na podtynkową,

-     wymianę parapetów zewnętrznych,

-     wymianę krat okiennych,

-     remont wejścia do budynku,

-     wykonanie częściowej opaski wokół budynku,

-     izolację fundamentów,

-     częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

-     remont komina.

2)   Instalacje sanitarne:

a)   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wyposażeniem grzejników w głowice termostatyczne;

b)  Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;

c)  Wymiana instalacji cyrkulacji oraz montaż armatury;

d)  Przebudowa kotłowni na kotłownię na biomasę w zakresie:

-     wymiany źródła ciepła na dwa kotły na biomasę o mocy 150 kW każdy, w pełni zautomatyzowane z paliwem podawanym za pomocą podajników do zasobników pośrednich;

-     montażu w istniejącym kominie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej 26,0 m.

-     wyposażenia kotłowni w powietrzną pompę ciepła o mocy 16 kW, dla celów przygotowywania ciepłej wody użytkowej w okresach letnich i przejściowych;

e)   Roboty budowlane towarzyszące pracom instalacyjnym;

3)   Wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni:

-     zasilanie w energię elektryczną,

-     tablica zabezpieczeń TK,

-     instalacja oświetlenia wewnętrznego,

-     instalacja gniazd wtykowych,

-     instalacja zasilania urządzeń,

-     uziemienie ochronne,

-     połączenia wyrównawcze.

Roboty budowlane wykonywane będą pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cel Projektu:

Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim jest jednym z największych konsumentów energii w miejscowości, a ponieważ konsumuje energię z węgla kamiennego jest również jednym z największych emitentów polutenów. Głównym problemem w przedmiotowym budynku jest bardzo niska efektywność energetyczna przekładająca się na straty ciepła i nadmierne zużycie energii do ogrzewania budynku

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP, zmniejszenie emisji CO2, poprawa jakości powietrza i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wymierne wartości termomodernizacji:

-     szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 617,54 [tony równoważnika CO2/rok]

-     ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2 139,51 [GJ/rok]

-     zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu 1 787 180,00 [kWh/rok]