Deklaracja o wysokości opłat

Krok po kroku jak prawidłowo wypełnić Deklarację DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia należy się zapoznać z dołączonym do deklaracji pouczeniem.
 2. W Części A deklaracji: należy zaznaczyć tylko jeden z kwadratów (zależnie od tego jaka deklaracja jest składana). UWAGA. W przypadku wypełniania deklaracji w edytorze w sytuacji gdy zaznaczy się błędnie jeden z kwadratów należy go "odznaczyć" ponownie - brak automatycznego przejścia.
 3. W Części B należy zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat. UWAGA - patrz punkt 1.
 4. W Części C1 należy zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat. UWAGA - patrz punkt 1.
 5. W Części C2 właściwy numer (PESEL, REGON, NIP) - każdą cyfrę należy wpisać do odpowiedniego okienka. UWAGA. W przypadku wypełniania deklaracja w edytorze po wpisaniu cyfry należy do następnego okienka przejść dowolnie: tabulatorem, myszką, lub strzałką <- -> .
 6. W Częściach C3 i C4 wypełniamy odpowiednie pola wpisując stosowne słowa i liczby.
 7. W Części D1 należy zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat, stosując się do zawartych w tej części poniżej objaśnień.
 8. W Części D2 wypełniamy odpowiednie pola wpisując stosowne dane.
 9. W Części D3 wpisujemy stosowne słowa i liczby.
 10. W Części D4 każdą cyfrę należy wpisać do odpowiedniego okienka. UWAGA wypełniamy tylko w przypadku gdy zaznaczono kwadrat przy poz. 37 lub 38 w Części D1. W sytuacji gdy nie dotyczy ona osoby składającej oświadczenie należy zostawić puste pole. W przypadku wypełniania deklaracja w edytorze po wpisaniu cyfry należy do następnego okienka przejść dowolnie: tabulatorem, myszką, lub strzałką <-  ->.
 11. W Części D5 (poz. 53 i 54) należy zaznaczyć tylko jeden właściwy kwadrat stosując się do definicji selektywnej zbiórki odpadów zawartej w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubawka". W przypadku gdy wypełniamy deklarację pismem ręcznym należy zakreślić w kółko odpowiednie słowo (poz. 53 będą/są, a w poz. 54 nie będą/nie są). Natomiast w przypadku gdy wypełniamy deklarację w edytorze rozwija się odpowiednie menu i należy deklarowane sformułowanie zaznaczyć.
 12. W Części D5 oświadczenie o selektywnej zbiórce odpadów biodegradowalnych w kompostowniku zaznaczają tylko właściciele budynków wolnostojących np. domki jednorodzinne, zabudowa szeregowa. UWAGA. Odpowiednie dane wpisujemy stosując miarę m3 (metrów sześciennych). Mając na uwadze zapis "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubawka" maksymalna dopuszczalna pojemność kompostownika to 10 m3.
 13. W Części E należy wypełnić kierując się pouczeniem zawartym w druku deklaracji.
 14. W Części F należy wpisać załączniki dołączone do deklaracji np. kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z PGK "SANIKOM" Sp. z o.o. lub przedsiębiorcą. UWAGA. W Części F wpisujemy ponadto wszelkie wyjaśnienia, uwagi i uzupełnienia dotyczące wypełnionych danych.
 15. W Części G należy wpisać dane osób/lub osób działających w imieniu podmiotów prawnych. Wpisując datę wypełnienia deklaracji każdą z cyfr wpisujemy w osobne okienko. UWAGA. W przypadku wypełniania deklaracja w edytorze po wpisaniu cyfry należy do następnego okienka przejść dowolnie: tabulatorem, myszką, lub strzałką <-  ->.

 

W przypadku wątpliwości oraz pytań wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy Urzędu Miasta Lubawka
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka tel: 75 74 11 590