Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023

W ostatnich latach, zarówno w otoczeniu Gminy, a także w samej Gminie zaszły zmiany, które były motywem rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Lubawka. Do najważniejszych czynników, które były swoistym impulsem do podjęcia prac nad Strategią Rozwoju należały: powstanie nowych dokumentów strategicznych takich, jak: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -  2020, a także przystąpienie Lubawki do Aglomeracji Wałbrzyskiej i tym samym wejście w skład Zintegrowanego Instrumentu Terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Należy dodać również nowe zasady, które będą obowiązywać w ramach transgranicznych programów pomocowych dedykowanych obszarom przygranicznym oraz zmiany które nastąpiły w charakterystyce gminy wyrażane wskaźnikami statystycznymi w obszarze społecznym i gospodarczym. Strategia Rozwoju wskazuje na to, jakie działania są najważniejsze, które w pierwszej kolejności powinny być realizowane, które mogą stać się kołem zamachowym rozwoju dla wszystkich mieszkańców. Strategia Rozwoju wyznacza, w którym kierunku będzie rozwijać się cała gmina. Gdzie będą inwestowane środki finansowe. Proces przygotowania Strategii Rozwoju spełniał również rolę edukacyjną. Pozwalał zwiększać poziom tożsamości i współodpowiedzialności za losy małej ojczyzny. Dlatego ważne było, że ponad 200 mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych, odbyto czternaście spotkań podczas których zebrano kilkaset uwag i sugestii. Dziękujemy wszystkim za udział w pracach, warsztatach, konsultacjach, za zaangażowanie w powstanie tak ważnego dla nas mieszkańców dokumenu

Startegia Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023 nie jest koncertem życzeń, ale przemyślanym planem rozowju, który wspólnie z mieszkańcami chcemy wprowadzać w życie. Dlatego tak, jak podczas twoerzenia dokumentu, tak i teraz podczas jego wprowadzania w życie będziemy opierać się na Waszej aktywnosci, uwagach i ciągłej aktualizacji jego treści. Tylko sami możemy stworzyć z Gminy Lubawka swoje dober miejsce do życia, dlatego razem starajmy się stworzyć rzeczywistość na miarę naszych potrzeb.