Nabór wniosków 2021

1

Ogłoszenie o rozpoczęciu  naboru wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na rok 2021

Zadanie Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 4, w ramach realizacji programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- Etap III.

 

Burmistrz Miasta Lubawka zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/244/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Etap III" na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania

ogłasza  nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zrealizowanej wymiany pieców węglowych oraz montażu nowych ekologicznych źródeł ciepła na rok 2021.

Wnioski można składać w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 roku.

Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców, którzy zrealizowali wymianę systemu ogrzewania i spełniają wymogi formalne ubiegania się o dotację, Gmina Lubawka będzie ubiegała się o środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w programie priorytetowym pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- Edycja III" .

Dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania służącego ochronie powietrza, związanego z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasę, na przyjazne środowisku źródła ciepła:

 1. kotły gazowe, kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
 2. kotły na olej lekki opałowy;
 3. systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np. grzejniki), tzn. że urządzenia objęte dofinansowaniem być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym ;
 4. kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100), oraz Uchwałą Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których spalanie paliw; 
 5. włączenie do sieci cieplnych;
 6. urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

Zgodnie z założeniami programu WFOŚiGW dofinansowaniem nie mogą zostać objęte budynki jednorodzinne oraz nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np. domki letniskowe oraz budynki w budowie.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, niespełniających wymogów określonych dla kotów klasy 5 normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej za wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;
 2. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
 3. pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach można odstąpić od likwidacji pieca kaflowego pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być finansowane w ramach programu tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2pkt l9) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, ze zmiamani) tj. mikroinstalacji jako instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Lubawka, w maksymalnej wysokości do: 7.000,00 zł;

W przypadku kotłowni zasilającejw ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań -jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka.

Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne.

Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka, stanowiących własność lub współwłasność osób fizycznych bądź będących w zasobie komunalnym Gminy Lubawka. W przypadku lokalu mieszkalnego będącego w administracji Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce dotacja przyznawana jest najemcy tego lokalu.

Dofinansowaniem zgodnie z założeniami WFOŚiGW mogą zostać objęte wydatki poniesione w okresie rozpoczynającym się z dniu 01 stycznia 2020 roku.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:

 1. poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § l uchwały w istniejących nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Lubawka,
 2. wykonanie lub modernizacja instalacji grzewczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w:

 1. Uchwale Nr VI/244/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Etap III", na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, w wyżej wskazanym terminie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubawka,  Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 516-317-090 lub osobiście w pokoju nr 5 (parter).

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej :

Uchwała Nr VI/244/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Etap III", na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania.

Dokumentacja wniosku o udzielenie dotacji:

Wniosek o udzielenie dotacji wersja edytowalna

Wniosek o udzielenie dotacji wersja pdf

Oświadczenie czyste powietrze 2021

Oświadczenie tytuł do nieruchomości 2021

Klauzula informacyjna wymiana pieców 2021

Pliki do pobrania