Konsultacje programu współpracy z organizacjami

Konsultacjom społecznym  poddaje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Lubawka na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Szczegóły w załączeniu.