Informacja o projekcie - 03.03.2017 r.

Lubawka, 03.03.2017 r.

INFORMACJE  O  PROJEKCIE

Tytuł Projektu.:

"Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap"

Beneficjent:

      Gmina Lubawka, Plac Wolności 1,  58-420 Lubawka

Budżet Projektu:

    - Całkowita wartość Projektu:  5 249 254,87 zł

    - Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu

      Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 ? 2020,

      w kwocie nie przekraczającej:  4 132 834,47 zł

    - Wkład własny Gminy Lubawka, w kwocie:  1 116 420,40 zł.

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji Projektu:   20.06.2016 r.

- zakończenie realizacji Projektu:  31.10.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych:

Wykonawca robót budowlanych wybrany zostanie w drodze ogłoszonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych położonego przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich pozostałych do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z wyłączeniem budowanej Sali gimnastycznej.

Zakres prac budowlanych w budynku dobudowanym o trzech kondygnacjach nadziemnych, posiadającym następujące parametry:

a) powierzchnia zabudowy: 670,22 m2;

b) kubatura: 10 013,15 m3;

c) powierzchnia użytkowa: 2 325,33 m2;

d) wysokość: 11,96 m (do kalenicy);

obejmuje:

1) Roboty budowlane:

a) piwnica ? stan wykończeniowy: stolarka wewnętrzna, tynkowanie, tynki, gładzie, okładziny, pokrywanie podłóg i ścian, posadzki, roboty malarskie;

b) poziom parter - stan wykończeniowy: instalowanie drzwi wewnętrznych, tynkowanie, tynki, gładzie, okładziny, instalowanie ścianek działowych, ścianki systemowe wodoodporne, pokrywanie podłóg i ścian, posadzki, roboty malarskie;

c) poziom I piętro ? stan wykończeniowy: instalowanie drzwi wewnętrznych, tynkowanie, tynki, gładzie, okładziny, pokrywanie podłóg i ścian, posadzki, roboty malarskie;

d) poziom II piętro ? stan wykończeniowy: instalowanie drzwi wewnętrznych, tynkowanie, tynki, gładzie, okładziny, pokrywanie podłóg i ścian, posadzki, roboty malarskie;

e) prace zbiorowe zewnętrzne: betonowanie konstrukcji schody zewnętrzne, malowanie elewacji budynku, dylatacja między budynkami, wycieraczki przy wejściu głównym;

f) prace zbiorowe wewnętrzne: instalowanie wentylacji- wentylacja grawitacyjna, balustrady wewnętrzne.

2) Instalacje sanitarne:

a) część instalacyjna ? centralne ogrzewanie: grzejniki, przewody c.o., urządzenia i armatura instalacji c.o., urządzenia w obrębie kotłowni, kanały dymowe, izolacje, zabezpieczenie w układzie otwartym, próby i regulacje;

b) część układ przygotowania ciepłej wody użytkowej: przewody c.w.u., urządzenia c.w.u. w obrębie kotłowni, izolacje, próby i regulacje;

c) część instalacyjna ? kanalizacja: przybory sanitarne, przewody kanalizacji sanitarnej, armatura kanalizacyjna;

d) część instalacyjna ? woda: przewody rozprowadzające wraz z pionami, izolacja rurociągów, armatura odcinająca, armatura czerpalna;

e) część instalacyjna ? p.poż.: przewody p.poż., urządzenia i armatura instalacji p.poż.,

f) część instalacyjna ? wentylacja mechaniczna: wentylacja mechaniczna kuchni i jadalni.

3) Instalacje: elektryczna, odgromowa, CCTV, alarmu, nagłośnieniowa, telefoniczno-logiczna

a) instalacja elektryczna: rozdzielnie i wlz, instalacja oświetleniowa i gniazd;

b) instalacja odgromowa;

c) instalacje inne: przeciwwłamaniowe systemy alarmowe, instalacja nagłośnieniowa, instalacja telefoniczno-logiczna.

4) Przyłącze wodociągowe.

Zakres prac w budynku istniejącym szkoły o trzech kondygnacjach nadziemnych, posiadającym następujące parametry:

a) powierzchnia zabudowy: 1 796,83 m2;

b) kubatura: 17 256,50 m3;

c) powierzchnia użytkowa: 3 557,47 m2;

obejmuje:

1) Roboty budowlane:

a) remont z przebudową piwnicy: odciążenie filarków międzyokiennych słupami stalowymi, roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe, żelbetowe, wymiana z uzupełnieniem stolarki drzwiowej i naświetli, roboty posadzkowe, tynkowe, okładzinowe, malarskie i gładzie gipsowe;

b) remont z przebudową parteru: roboty rozbiórkowe, murowe, wymiana z uzupełnieniem stolarki drzwiowej i naświetli, roboty posadzkowe, tynkowe, okładzinowe, malarskie i gładzie gipsowe;

c) remont z przebudową I piętra: roboty rozbiórkowe, murowe, wymiana z uzupełnieniem stolarki drzwiowej i naświetli, roboty posadzkowe, tynkowe, okładzinowe, malarskie i gładzie gipsowe;

d) remont z przebudową II piętra: roboty rozbiórkowe, murowe, wymiana z uzupełnieniem stolarki drzwiowej i naświetli, roboty posadzkowe, tynkowe, okładzinowe, malarskie i gładzie gipsowe;

e) świetliki kopułowe w stropodachu;

f) roboty budowlane wspólne: przewody wentylacji grawitacyjnej, rama żelbetowa zadaszenia nad wejściem, wycieraczki przy wejściu głównym;

g) budowa windy;

h) malowanie ścian zewnętrznych budynku.

2) Instalacje sanitarne:

a) część instalacyjna ? kanalizacja: demontaż, przybory sanitarne, przewody kanalizacji sanitarnej, armatura kanalizacyjna;

c) część instalacyjna ? woda: demontaż, przewody rozprowadzające wraz z pionami, izolacja rurociągów, armatura odcinająca, armatura czerpalna;

d) część instalacyjna ? gaz: instalacja gazowa do dygestorium.

e) część instalacyjna ? wentylacja mechaniczna: odciąg miejscowy z dygestorium.

Roboty budowlane wykonywane będą pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Oprócz robót budowlanych projekt obejmuje również zakup wyposażenia do pięciu pracowni matematyczno ? przyrodniczych i do zajęć cyfrowych.

Cel Projektu:

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Lubawka poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych położonego przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce.

Celami szczegółowymi Projektu jest dostosowanie warunków kształcenia do wymogów obowiązujących zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków edukacji podstawowej i gimnazjalnej, zapewnienie wysokiej jakości nauczania, zwłaszcza przedmiotów matematyczno ? przyrodniczych i cyfrowych, wyrównanie szans dzieci i młodzieży z terenu miasta Lubawka i obszarów wiejskich. W wyniku realizacji Projektu powstanie nowoczesny obiekt szkoły, z którego korzystać będą bezpośredni odbiorcy, którymi są uczniowie. Projekt przyczyni się do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych  w przyszłości na rynku pracy, w szczególności poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia. Przyczyni się do rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poprzez budowę windy osobowej cały obiekt szkoły będzie dostępny dla wszystkich osób, w tym także dla osób z utrudnieniami ruchowymi.